ОБЩИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЯНИ В САЙТА
BABBETSHOP.COM

 

        I. Общи положения:

        Чл. 1. Настоящите общи условия регламентират отношенията между потребителите на услугите, предоставяни в сайта www.babbetshop.com, собственост на „БАББЕТШОП” ООД. Същите са публикувани на сайта и имат силата на договор между страните и влизат в сила с отваряне на интернет страницата.

        Чл. 2. При промяна в общите условия, „БАББЕТШОП” ООД се задължава да уведоми потребителите със съобщение и да публикува новите общи условия на сайта. От момента на публикуването им, новите общи условия имат действие за потребителите и „БАББЕТШОП” ООД.

        Чл. 3.  С приемането на общите условия между страните е налице сключен договор, който регламентира отношенията по предоставяне на услугите на сайта: закупуване на стоки по електронен път и доставката им.

        Чл. 4. Услугите, предлагани в сайта се заплащат от потребителите, съгласно предварително обявена цена, която е различна за всяка отделна стока. 

        Чл. 5. Освен изискването да приемат общите условия, потребителите, за да ползват услугите, предоставяни от „БАББЕТШОП” ООД, подлежат на задължителна регистрация в сайта.

        Чл. 6. Регистрацията по предходния член представлява събиране на данни, доброволно предоставени от потребителя и позволява последният да бъде идентифициран при ползване на услугите. Информацията включва име, рождена дата, лични интереси, адрес за кореспонденция, постоянен адрес по местоживеене, e-mail адрес, професия, телефонен номер и други. 

        Чл. 7. „БАББЕТШОП” ООД, като администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителите, станали му известни при предоставяне на услугите – предмет на тези Общи условия. Дружеството може да използва информацията за потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите общи условия.
„БАББЕТШОП” ООД не носи отговорност в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

        Чл. 8. „БАББЕТШОП” ООД използва предоставената информация от потребителите, с цел да приспособява предлаганите услуги към предпочитанията на потребителите, да предложи информация, услуги и реклами, които биха заинтригували потребителите, както и за да отговори на нуждите им във връзка с търсените услуги.

Чл. 9. „БАББЕТШОП” ООД има право да използва събраната и предоставената информация, за да предлага свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

        Чл. 10. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени.

        Чл. 11. Потребителят има право да използва избраната от него услуга след като приеме настоящите общи условия, регистрацията и след въвеждане на потребителско име и парола, и след като заплати цената на съответната стока и/или услуга според предоставените му възможности. 

        Чл. 12. При ползване на предоставяните услуги, потребителят няма право да публикува или да прави достояние по какъвто и да било начин друг начин на трети лица изображения и текст, коментари, истории, мнения и препоръки или други материали, освен в специално създаден за целта форум към сайта, предназначен само за потребители.

         Чл. 13. Потребителите на сайта нямат право да споделят и публикуват във форума към сайта изображения, текстове, мнения, коментари и/или препратки към други сайтове, съдържащи сцени на насилие, порнографски, нецензорни, обидни и/или други подобни материали, които противоречат на действащото законодателство и добрите нрави.

        Чл. 14. В случай, че се констатира нарушение на чл. 13 от тези общи условия, „БАББЕТШОП” ООД има право да ограничи достъпа на съответния потребител, както и да сигнализира и да потърси съдействие от компетентните държавни органи, като им предостави цялата налична информация за нарушителя.

Чл. 15. „БАББЕТШОП” ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица, включително държавни органи, освен в предвидените от закона случаи.

       

II. Предмет на договора: 

Чл. 16. „БАББЕТШОП” ООД предоставя на потребителите на сайта възможност за бързо и лесно online пазаруване на хранителни стоки, безалкохолни, алкохолни напитки и други.

Чл. 17, ал. 1. Пазаруването се извършва на сайта на Дружеството, като за целта потребителят попълва заявка по образец, в която посочва желаните от него стоки и точен адрес за доставка.

Чл. 17, ал. 2. След получаване на заявката, Дружеството изпраща потвърждение, в което се описват стоките и цената им.

Чл. 17, ал. 3. С изпращане на потвърждението между страните е налице сключен договор за покупко – продажба, по силата на който „БАББЕТШОП” ООД доставя, срещу заплащане на продажната цена, на потребителя, заявените от последния стоки.

        Чл. 17, ал. 4. Продажната цена включва стойността на стоката и услугата по доставката до посочения адрес. 

        Чл. 18. Сключеният между страните договор не представлява продажба по смисъла на чл. 203 от Закона за задълженията и договорите.

 

        III. Начин на плащане:

        Чл. 19. Потребителят заплаща продажната цена на заявените от него стоки предварително по банков, съгласно предоставените в сайта възможности или в брой при доставката.

         Чл. 20. Потребителят няма право да прихваща свои вземания с вземания на „БАББЕТШОП” ООД към него за заплащане на продажната цена за доставени стоки.

       

        IV. Предаване на стоката:

        Чл. 21. Предаването на стоката се извършва на посоченото от потребителя място (в рамките на град София), за което се съставя приемо – предавателен протокол между служител дружеството и потребителя.

        Чл. 22 Потребителят няма право да откаже да приеме стоката ако тя отговаря на договора за продажба. 

        Чл. 23. „БАББЕТШОП” ООД гарантира, че стоките предмет на договора за продажба отговарят на стандартните спецификации на производителите.

        Чл. 24, ал. 1. В случай, че стоката не съответства на договора за продажба, потребителят има право да направи рекламация в писмен вид пред служителя на дружеството, който доставя стоката.

Чл. 24, ал. 2. При направена рекламация от потребителя, при условие, че възраженията му са основателни, той има право поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Чл. 24, ал. 3. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

- разваляне на договора с писмено уведомление и възстановяване на заплатената от него сума;

- намаляване на цената.

Чл. 25. Ако потребителят не направи рекламация веднага при предаването на стоката, счита се, че същата е в добро състояние и е годна за обикновеното й предназначение.

        Чл. 26. В случай, че несъответствието на потребителската стока с договора е незначително, направената от потребителя рекламация няма да бъде приета.

 

        V. Неизпълнение:

        Чл. 27. При неизпълнение на задълженията на „БАББЕТШОП” ООД, Дружеството отговаря за причинените на потребителя вреди до размера на платената от последния сума.

        Чл. 28. При забавено плащане от страна на потребителя, той дължи законна лихва върху дължимата сума, считано от деня на предаване на стоката.

        Чл. 29. Ако потребителят неоснователно откаже да приеме стоката, Дружеството може да развали договора, като има право на неустойка в размер 50 % от цената на стоката. Тази неустойка може да бъде прихваната и от авансово платената цена или част от нея.

        Чл. 30. За неуредените случаи в общите условия се прилага действащото българско законодателство.

        Чл. 31. Настоящите Общи условия влизат в сила от 14.02.2013 г. и се прилагат до отменянето им или заменяне с други.

Към магазина Как да пазарувам Доставка За нас Контакти Блог
Кошница 0 продукта 0.00 лв.
Уважаеми клиенти,
магазина скоро ще работи